جلسه ۱۸۲: رسالت (حضرت ابراهیم)

جلسه ۱۸۲: رسالت (حضرت ابراهیم)