جلسه ۱۸۳: رسالت (حضرت ابراهیم)

جلسه ۱۸۳: رسالت (حضرت ابراهیم)