جلسه ۱۸۵: (قصه ی حضرت ابراهیم و ستاره پرستان)

جلسه ۱۸۵: (قصه ی حضرت ابراهیم و ستاره پرستان)