جلسه ۲۱۳: شرح سخنان عیسی مسیح در گهواره

جلسه ۲۱۳: شرح سخنان عیسی مسیح در گهواره