جلسه ۲۱۸: آویختن مسیح به صلیب

جلسه ۲۱۸: آویختن مسیح به صلیب