جلسه ۲۶۷: تسبیح اختیاری تمامی اشیاء برای خدا اثباتگر عدم مرگ مطلق

جلسه ۲۶۷: تسبیح اختیاری تمامی اشیاء برای خدا اثباتگر عدم مرگ مطلق