جلسه ۴۹۴: نسخ در آیات قرآن: آیات قتال و آیات وجوب نماز شب

جلسه ۴۹۴: نسخ در آیات قرآن: آیات قتال و آیات وجوب نماز شب