جلسه ۲۰: اجتماع امر و نهى‏

جلسه ۲۰: اجتماع امر و نهى‏