جلسه ۲۱: اجتماع امر و نهى‏

جلسه ۲۱: اجتماع امر و نهى‏