لیله القدر یکی است

لیله القدر یکی است

.

 

 

لیله القدر یکی است، حال که لیله القدر یکی است، در جای دیگر چیست؟ حداقل یک روز، حدّ متوسط دو روز، حدّ بالاتر سه روز. افقها در کره ارض ما فرق میکنند. در جای دیگر ممکن است بیشتر باشد یا کمتر باشد. ولکن آیا افقی که مثلاً یک روز فرق میکند یا دو روز فرق میکند یا سه روز فرق میکند، لیله قدرش کدام است؟ آیا لیله قدر هر جایی به حساب خودش است؟ نخیر، برای اینکه لیالی القدر که نیست. اگر لیله القدر به حساب مکّه یک شب به حساب جای دیگر شب دوم به حساب جای دیگر شب سوم، سه لیله قدر است. آن وقت هم آیا در سه لیله قدر خدا ملائکه و روح را انزال کرده «مِنْ کُلِّ أَمْرٍ» در سه شب است؟ نخیر، در یک شب است، چون لیله القدر، تا, تای تأنیث است، در یک شب خدا نازل کرده است و نازل میکند. نازل کرده است در یک شب بر پیغمبر اکرم هم قرآن را و هم کلّ امر را. و نازل میکند در یک شب بر ائمه (ع) کلّ امر را و نه قرآن را. پس یک شب است، پس این یک شب باید یک افق باشد. یک شب دارای دو افق نیست، دارای سه افق هم نیست تا چه رسد آفاق دیگر.