لیلة القدر یکی است

لیلة القدر یکی است

.

 

 

لیلة القدر یکی است، حال که لیلة القدر یکی است، در جای دیگر چیست؟ حداقل یک روز، حدّ متوسط دو روز، حدّ بالاتر سه روز. افقها در کره ارض ما فرق میکنند. در جای دیگر ممکن است بیشتر باشد یا کمتر باشد. ولکن آیا افقی که مثلاً یک روز فرق میکند یا دو روز فرق میکند یا سه روز فرق میکند، لیله قدرش کدام است؟ آیا لیله قدر هر جایی به حساب خودش است؟ نخیر، برای اینکه لیالی القدر که نیست. اگر لیلة القدر به حساب مکّه یک شب به حساب جای دیگر شب دوم به حساب جای دیگر شب سوم، سه لیله قدر است. آن وقت هم آیا در سه لیله قدر خدا ملائکه و روح را انزال کرده «مِنْ كُلِّ أَمْرٍ» در سه شب است؟ نخیر، در یک شب است، چون لیلة القدر، تا, تای تأنیث است، در یک شب خدا نازل کرده است و نازل میکند. نازل کرده است در یک شب بر پیغمبر اکرم هم قرآن را و هم کلّ امر را. و نازل میکند در یک شب بر ائمه (ع) کلّ امر را و نه قرآن را. پس یک شب است، پس این یک شب باید یک افق باشد. یک شب دارای دو افق نیست، دارای سه افق هم نیست تا چه رسد آفاق دیگر.