معرفت و عبادت خدا

معرفت و عبادت خدا

معرفت و عبادت خدا

.

 

معرفت و عبادت خدا

اصل حیات ما، غایت اصلیه آن معرفه الله و عباده الله است.

سایر معرفت‌هایی را که از نظر اداره امور مادیه ما لازم داریم،

این‌ها ضمنیه هستند، در حاشیه هستند.

ما بدن را برای روح می‌خواهیم.

و روح را از برای تکامل معرفت و تکامل عبودیت و تکامل در ابتلای بر مرادات الله

هر قدر ما صحیح فکر کنیم و در صراط مستقیم تفکر از آیات مقدسات قرآنیه قرار بگیریم،

اگر صحیح فکر کنیم و درست قدم برداریم، ما بهتر می‌فهمیم.

روی این اصول است که ما نباید افکار عالی خود را در اوقات عالیه و مکان‌های خوب،

زمان‌های خوب، حالت‌های خوب به سایر امور بدهیم،

و هر گاه خسته شدیم مثلاً احیاناً قرآن را بخوانیم،

آن هم خواندن، نه فکر کردن و تدبر کردن.

بنابراین ما باید بهترین اوقات را، بهترین افکار را، بهترین حالات را، بهترین زمان‌ها و مکان‌ها را

در اختصاص معرفه الله و عباده الله و شناخت مرادات حق سبحانه و تعالی از این نامه خاص آسمانی قرار بدهیم.