و اعتصموا بحبل اللّه جمیعا

و اعتصموا بحبل اللّه جمیعا

.

 

 

«وَاعتَصِمُوا بِحَبلِ اللَّـهِ جَمِيعًا»، اعتصامِ نخستین و اعتصامِ اولین به حبل الله است، حتی اگر شما میخواهید از سنّت پیروی کنید باید با قرآن تطبیق کنید. اگر روایتی متواتر بود با قرآن تطبیق کرد قبول، نبود، رد؛ و اگر روایتِ واحدِ ضعیفُ السندِ خیلی ضعیف، با قرآن موافق بود، قبول. مخالف بود، رد.
و اگر روایتی ثابت بود، قطعی بود، نه موافق قرآن و نه مخالف قرآن. از …ما می پذیریم و قبول می کنیم.
«وَاعتَصِمُوا بِحَبلِ اللَّـهِ»، روی این مبنا اعتصام به حبل الله یعنی خود را و دیگران را نگه‌داشتن از جهل‌ها، خطاها، نادانی‌ها، ناروایی‌ها، خلافِ وحیِ معصومانه‌ها. یعنی افکاری، علومی، نظراتی، افعالی، نفی و اثباتی که ما داریم، چون مخلوط است از صحیح و ناصحیح، باید بر مبنای اعتصامِ به حبل الله، صحیح را صحیح‌تر کنیم و ناصحیح را بگذاریم کنار.