مسئله ۱۰۰۰

مسئله ۱۰۰۰

مسلمان حق دارد بعضى از اجزاى غير ضرورى بدن خود را براى ضرورت حيات شخص مسلمان ديگرى به‌‌فروش رساند، و در هر صورت بايد قاعده تقديم اهم بر مهم رعايت گردد كه احيانا چنان جريانى حتى مجانى براى حفظ جان مسلمان ديگرى واجب است.