مسئله ۱۰۰۱

مسئله ۱۰۰۱

اهداء و يا فروش خون در صورت عدم خطر جانى جايز و احيانا واجب است و در هر صورت حكم ترجيح اهم بر مهم چه فردى و چه اجتماعيش پاى برجا است.