مسئله ۱۰۰۶

مسئله ۱۰۰۶

اگر از بانك بخواهيد براى شما به‌‌جاى ديگر حواله‌‌اى صادر كند بانك حق دارد حق‌‌الزحمه‌‌اى عادلانه براى آن منظور كند.