مسئله ۱۰۰۷

مسئله ۱۰۰۷

كارمزد حيله‌‌اى ـ نامشروع است و تمامى كلاه‌‌هاى شرعى! نامشروع است، و تنها حق‌‌الزحمه‌‌ى عادلانه است كه مى‌‌تواند در اين ميان مقرر گردد، و در اين حق‌‌الزحمه زيادى و كمى مبلغ اثرى ندارد، مگر در صورتى كه براى مبلغ زيادتر مراجعات بيشترى انجام گيرد كه به‌‌حساب مراجعات پى در پى كارمزد هم بيشتر مى‌‌شود، و براى مبلغ كم‌‌تر هم با مراجعات بيشتر نيز اين حق‌‌الزحمه دريافت مى‌‌گردد.