مسئله ۱۰۰۸

مسئله ۱۰۰۸

سفته‌‌هاى مدت دار حقيقى در صورتى قابل معامله به‌‌مبلغ نقد كمترى است كه اين كمبود در برابر زحمت و مخارجى باشد كه براى دريافت پول سفته مصرف مى‌‌شود كه زياده‌‌اش ربا و حرام است. مگر در صورت تورم كه مبلغ بيشتر آينده با مبلغ كم‌‌تر فعلى از نظر ارزش يكسان باشد كه با مصالحه‌‌اى عاقلانه و عادلانه جايز، بلكه واجب است.