مسئله ۱۰۰۹

مسئله ۱۰۰۹

خريد و فروش اسكناس به‌‌مبلغى كم‌‌تر يا زيادتر ربا و حرام است، مگر اين‌‌كه اسكناسى باشد كه براى تبديل به‌‌پول مورد احتياج، مخارج يا زحماتى را در برداشته باشد كه به‌‌اندازه‌‌ى مخارجش مى‌‌توان قيمتش را كم و زياد كرد.