مسئله ۱۰۱۰

مسئله ۱۰۱۰

براى تأخير پرداخت مبلغ سفته يا چك، بستانكار هرگز حق ندارد به‌‌عنوان ديركردش مبلغى را دريافت كند، و بالاخره هر پولى در برابر مدت ديركرد گرفته شود گرچه با رضايت طرف هم باشد ربا و حرام است، مگر در صورتى كه با ديركردش ارزشش كم‌‌تر شود، كه اين‌‌جا فقط مى‌‌تواند ارزش پول گذشته‌‌اش را بگيرد.