مسئله ۱۰۱۲

مسئله ۱۰۱۲

در صورتى كه مستأجر محل مورد اجاره را عنوانى بدهد كه داراى اعتبار تجارتى بيش از حد معمول نخستين گردد، حق دارد مبلغى مناسب حقش منظور كند، و چنان‌‌چه مالك شرط كند كه اگر شما هر عنوانى هم به‌‌اين ملك بدهيد و يا مخارجى ضرورى در آن صرف كنيد من قبول ندارم در اين‌‌جا اين شرط ملغى و باطل است و چنان‌‌چه عملش موجب بالا رفتن سرقفلى اوليه شده باشد اين زيادى ملك مستأجر مى‌‌باشد، و چنان‌‌چه از ناحيه مالك هيچ‌‌گونه موافقتى نشد اين معامله باطل است و يا مستأجر حق فسخ آن را دارد.