مسئله ۱۰۱۶

مسئله ۱۰۱۶

از واجبات اجتماعى اسلام كه نگهبان مسلمانان است دفاع در برابر اجانب خارجى و داخلى است و بايد مسلمانان در اين دفاع همه جانبه، همواره با استعمار، استحمار، استكبار، استثمار، استبداد، استضعاف و استخفاف معارضه‌‌اى مستمر داشته باشند تا اثرات تهاجم آنان در ابعاد فرهنگى، اخلاقى، عقيدتى، فقهى، سياسى، اقتصادى، نظامى و… خنثى شود و به‌‌خودشان برگردد.