مسئله ۱۰۲۰

مسئله ۱۰۲۰

پيروى از مدهاى خارجى و تشبه به‌‌كفار اضافه براين‌‌كه اسراف و تبذير است حرمت ديگرى نيز دارد، و استقلال اسلامى در كل ابعاد زندگى واجب است نگهبانى شود، و مسلمانان و جامعه‌‌ى اسلامى بايستى سدى محكم در برابر تأثيرات منفى بيگانگان باشند.