مسئله ۱۰۲۲

مسئله ۱۰۲۲

استعمال عطريات و ساير تحريك‌‌كننده‌‌هاى شهوت ـ سمعى و بصرى و غير آن ـ براى زن در جايى كه نامحرم حضور دارد يا محرمى غير شوهر كه موجب تحريك شهوانى او هم شود حرام است.