مسئله ۱۰۲۴

مسئله ۱۰۲۴

به‌‌طور كلى نگاه كردن از روى شهوت به‌‌چهره‌‌ى زنان نامحرم، و زن نامحرم نيز به‌‌جز همسرش، حرام است، چه به‌‌صورت حضورى يا پخش تلويزيون يا پخش فيلم ضبط شده يا غير اينها باشد، مگر در صورتى كه دسترسى به‌‌اين زن و ايجاد شهوت تجاوزگر هم نسبت به‌‌زنانى ديگر نكند، ولى اگر نظر از روى شهوت نباشد و يا اصولاً شهوت‌‌انگيز نباشد اشكالى ندارد، و حضور در كلاس‌‌هاى مختلط براى دانشجويان دختر و پسر، در صورتى كه به‌‌طور جداگانه بنشينيد و برخوردهاى شهوانى و محرك شهوت چه در كلاس يا بيرون از كلاس نداشته باشند ـ گرچه اين فرض هم تصورش بسى مشكل است ـ به‌‌هرحال اگر اين‌‌چنين باشد بلا اشكال است ولى در صورت امكان، مخصوصا در جمهورى اسلامى بايستى كلاس‌‌هاى پسران و دختران جدا باشد، كه از نظر تجاذب جنسى و تحريكات نيز جدا باشند، زيرا در يك‌‌جا بودن و يك‌‌جا نشستن پسر و دختر، قهرا ناخودآگاه يا آگاهانه ارتباطاتى شهوانى پيش مى‌‌آيد كه كلاً حرامست.