مسئله ۱۰۲۵

مسئله ۱۰۲۵

تزريق آمپول توسط پرستار زن نامحرم به‌‌مرد بيمار و بالعكس در صورت ضرورت واقعى و عدم دسترسى به‌‌هم‌‌جنس و يا عدم تجاذب شهوانى، اشكال ندارد، مگر در صورتى كه به‌‌گونه‌‌اى موجب تحريك شهوت گردد و در صورت حضور يا امكان حضور همجنس استفاده از نامحرم كلاً حرام است.