مسئله ۱۰۲۶

مسئله ۱۰۲۶

كنترل مواليد با وسايلى كه به‌‌نقص عضو منجر نشده و موجب نازايى دايمى نشود در صورت ضرورت اشكالى ندارد، و به‌‌طور كلى اگر در توليد مثل حرج يا عسرى باشد چنان توليد مثلى در صورت حرج واجب نيست و در صورت عسر حرام است، زيرا «قَدِّمُوا لأنْفُسِكُمْ» (سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۲۳) در صورتى توليد مثل را امر و تجويز مى‌‌كند كه براى شما مصلحتى شرعى داشته باشد.