مسئله ۱۰۲۷

مسئله ۱۰۲۷

سقط جنين گرچه نطفه باشد تا چه رسد به‌‌ناقص‌‌الخلقه و مخصوصا اگر زنده باشد به‌‌هيچ‌‌وجه جايز نيست زيرا قتل نفس است، مگر در صورتى كه براى حفظ جان مادر به‌‌جز سقط جنين چاره‌‌اى نباشد كه اين خود دفاعى از طرف مادر براى حفظ جانش مى‌‌باشد.