مسئله ۱۰۲۸

مسئله ۱۰۲۸

استفاده‌‌ى از طلا براى مرد در حال نماز حرام مى‌‌باشد و در غير حالت نماز هم اگر استفاده از طلا به‌‌عنوان زينت باشد حرام است مانند ساعت و انگشترى طلا ولى اگر براى زينت نباشد مانند دندان طلا كه براى روكش به‌‌عنوان معالجه يا پيش‌‌گيرى از خرابى دندان است اشكالى ندارد.