مسئله ۱۰۳۰

مسئله ۱۰۳۰

در مسابقات بكس اگر برد و باختى در كار نباشد و موجب دشمنى ميان بازيكنان نشود، به‌‌ويژه آن‌‌كه براى دفاع كار آمد باشد و تلفات و جراحاتى در پى نداشته باشد نه تنها مباح است بلكه مستحب يا واجب نيز هست و بالاخره اصل مسابقات بكس و مانندش به‌‌خودى خود حرام نيست مگر آن‌‌كه خطرآفرين باشد يا مقدمه يا پى‌‌آمد حرامى را دربر داشته باشد.