مسئله ۱۰۳۱

مسئله ۱۰۳۱

هيپنوتيزم و يا هرگونه كارى كه طرف را بى‌‌اختيار كند، و او را وادار به‌‌اقرارى عليه خودش و يا ديگرى نمايد حرام است و چنان اعتراف، اقرار و يا گزارشى كه اختيارى نيست حكم اقرار، اعتراف و… اختيارى را ندارد، و به‌‌طور كلى اصل هيپنوتيزم و مانندش ـ البته با اجازه طرف مقابل و با مصلحت شايسته ـ از محرمات نيست مگر آن‌‌كه حرامى را دربر داشته باشد.