مسئله ۱۰۳۳

مسئله ۱۰۳۳

يادگيرى و به‌‌كار بردن جفر و سحر حرام است، و شعبده اگر مانند سحر نباشد به‌‌مقدار تفريح، خالى از لهو اشكالى ندارد.