مسئله ۱۰۳۴

مسئله ۱۰۳۴

مرتد كسى است كه پس از مسلمان شدن از روى عقيده، دين ديگرى اختيار كند و اگر مرتد «فطرى» باشد ولى در دامن پدر و مادر مسلمان تربيت نشده و عقيده‌‌اى ايمانى كامل نداشته و كافر گردد مرتد نخواهد بود، و بالاخره در صورتى كه ارتداد با علم و عناد باشد به‌‌خصوص اگر تكرار گردد توبه‌‌اش پذيرفته نيست و برحسب نص قرآن اگر كسى با علم و اعتقاد ايمان آورد و سپس با عناد كافر گردد و بعد ايمان آورده و دوباره كافر گردد و كفرش را در جامعه زياد نمايد و انتشار دهد، در صورتى كه اين ارتداد گمراه‌‌كننده‌‌ى ديگران باشد موجب قتل است، زيرا «الفتنة اكبر من القتل» و «اشد من القتل» است.