مسئله ۱۰۳۶

مسئله ۱۰۳۶

از باب وجوب تبليغ اسلامى، دادن قرآن کريم به‌‌كافران به‌‌منظور خواندن و مطالعه‌‌ى آن، گرچه محتمل هم باشد جايز يا واجب است، زيرا در صورتى حرمت دارد كه نسبت به‌‌آن اهانت باشد، و اين قرآن دادن به‌‌كافر، خود احترام است‌‌ونه اهانت ، طهارت هم اگر در مسِّ كافر شرط باشد از لحاظ وجوب تقديم اهم بر مهم اين‌‌جا اين شرط ساقط است.