مسئله ۱۰۴

مسئله ۱۰۴

نجاست ساير اعضاى بدن، و نيز نجاست محل ادرار و مدفوع مانعى در مقابل صحت وضو نمى باشند. لكن بعد از وضو چنان چه بخواهد اقامه ى نماز كند حتماً بايستى محل نجاست را تطهير نمايد.