مسئله ۱۰۸

مسئله ۱۰۸

از خود مسح معلوم است كه تنها گذاردن دست بر سر و پا كافى نيست، بلكه كششى هم لازم است به اندازه اى كه صدق مسح كند و گويند دستش را بر سر يا پايش ماليد.