مسئله ۱۱۸

مسئله ۱۱۸

اگر در بعضى از واجبات يا افعال وضو پس از مسح دو پايش شك كند برحسب قاعده ى فراغ محكوم به صحت است، و اگر هنوز وضو تمام نشده عمل مورد شك را و هر چه پس از آن انجام داده بايستى انجام دهد.