مسئله ۱۱۹

مسئله ۱۱۹

 ۱- براى نمازهاى واجب و مستحب چه يوميه و چه غير يوميه مگر نماز ميت و نافله ى شب (كه در اين دو نيز وضو مستحب است). ۲- براى سجده و تشهد فراموش شده و نماز احتياط. ۳- براى طواف واجب چه وجوبش اصلى باشد و چه برحسب نذر و مانند آن واجب شده باشد. و يا براى طواف حج يا عمره ى مستحب- كه از هنگام احرام در تمامى حالاتش واجب مى شود- ولى در طواف مستقل جداى از حج و عمره وضو شرط نيست. ۴- اگر مسِّ خط قرآن به سببى واجب شود طبعاً بدون وضو حرام است زيرا «لا يَمَسُّهُ إلَّا الْمُطَهَّرُونَ» (سوره ى واقعه، آيه ى ۷۹) كه: به جز پاكان و پاكيزگان كسى حق ندارد قرآن را مس كند.