مسئله ۱۲۰

مسئله ۱۲۰

«لا يَمَسُّهُ» در انحصار قرآن است كه هر چه قرآن ناميده شود مشمول همين حكم است، و طهارت ظاهريش اعم است از پاكى از نجاسات و كثافات و يا حدث ها.