مسئله ۱۲۲

مسئله ۱۲۲

مس اسماء چهارده معصوم عليه السلام به شرط اين كه مراد خود آن بزرگواران باشند- و نه غيرشان- نيز بدون طهارت از حدث، خبَث و نجس و متنجس جايز نيست.