مسئله ۱۲۸

مسئله ۱۲۸

در تمامى غسل‌‌ها واجب است تمامى بدن شسته شود و در اين‌‌جا چنان‌‌كه گذشت ـ شستن روى موها كافى نيست بلكه واجب است زير آن‌‌ها نيز شسته شود كه «اغتسلوا ـ اطهروا» شستن شمولى تمامى بدن است و اصل در اين جريان پوست بدن مى‌‌باشد و مو هم به‌‌تبعيت بدن بايد شسته شود و ظاهرا برخلاف وضو فرقى بين موى كوتاه و بلند هم نيست.