مسئله ۱۴۰

مسئله ۱۴۰

جنابت با عمل جنسى و يا بيرون آمدن منى با شهوت است چه از مرد و چه از زن، در هر حال و هر وقت تنها يكى از اين دو موجب جنابت است، تا چه رسد به‌‌جمع ميان هر دو، و در عمل جنسى صدق دخول كافى است.