مسئله ۱۴۲

مسئله ۱۴۲

اگر شك كنى كه رطوبت بيرون آمده از روى شهوت منى است يا بول، اين‌‌جا واجب است هم وضو بگيرى و هم غسل كنى، زيرا حدثى كه به‌‌وسيله‌‌ى اين رطوبت مشكوك حاصل شده مردد بين حدث كوچك و بزرگ است، كه اگر تنها غسل كنى شايد حدث كوچك بوده كه وظيفه‌‌ات وضو بوده نه غسل، و اگر وضو بگيرى شايد حدث بزرگ بوده و وظيفه‌‌ات غسل بوده نه وضو، بنابراين براى اطمينان به‌‌برطرف شدن حدث هر دوى غسل و وضو واجب است، كه تكليف يقينى مردد ميان اين دو مستوجب برائت يقينى است، و با جمع اين دو حاصل است. مگر در صورتى كه اين رطوبت شبيه به‌‌منى بدون شهوت و يا با شك در شهوت باشد كه اگر قبلاً با طهارت بوده‌‌اى اكنون نه وضو واجب است و نه غسل زيرا شك شما اين‌‌جا مردد ميان دو حدث نيست بلكه تنها حدث مشكوك بول و حدث نامعلوم منى است. زيرا شرط اصلى جنابت كه شهوت است محرز نيست و تنها اين‌‌جا با احتياط مستحب اين رطوبت تطهير مى‌‌شود كه بولش قطعا نجس و منيش در اين صورت مشكوك است.