مسئله ۱۴۷

مسئله ۱۴۷

در استحاضه‌‌ى كم «قليله» براى هر نماز يك وضو است كه پنبه را نيز در هر وضويى بايستى عوض يا تطهير كند و عورت را نيز بشويد.