مسئله ۱۴۸

مسئله ۱۴۸

در استحاضه‌‌ى ميانه كه متوسطه‌‌اش نامند براى نماز صبح كه در آن حالت خوانده مى‌‌شود افزون بر وضو يك غسل هم بايد انجام داد.