مسئله ۱۵۱

مسئله ۱۵۱

اگر نمى‌‌داند كه اكنون استحاضه‌‌اش چگونه است، بايد پيش از نماز خون را بيازمايد كه چگونه استحاضه‌‌اى است تا هم اكنون پيش از نماز وظيفه‌‌ى مخصوص همان استحاضه‌‌ى كنونى را انجام دهد.