مسئله ۱۵۶

مسئله ۱۵۶

احكام استحاضه بايد موقعى انجام گيرد كه خون بند آمده و يا كم‌‌تر باشد، و در هر صورت بايستى جايش شسته شود و پس از بند آمدن خون رعايت احكامش، مخصوصِ اوّلين نماز است.