مسئله ۱۵۷

مسئله ۱۵۷

اگر در سه نوبت نماز سه استحاضه‌‌ى مختلف رخ دهد بايد براى هر يك حكم ويژه‌‌اش مراعات گردد، و بالاخره احكام خصوصى هر استحاضه‌‌اى مخصوص به‌‌نمازى است كه به‌‌جاى مى‌‌آورد.