مسئله ۱۷۱

مسئله ۱۷۱

در اوقات نمازهاى روزانه واجب است زن حايض وضو بگيرد و در وقت نماز رو به‌‌قبله به‌‌اندازه‌‌ى نماز ذكر بگويد و چون اين وضو طهارتى است ظاهرى و تشبهى است به‌‌وضوى درست بنابراين مانيكور و لاك ناخن ظاهرا مانع از آن نيست.