مسئله ۱۷۵

مسئله ۱۷۵

اگر خونريزى پس از ولادت از ده روز بگذرد و تا هجده روز ادامه داشته باشد، چنان‌‌چه براى حيضش عادت معينى دارد همان اندازه نفاس و بقيه‌‌اش استحاضه يا خون جراحت است، و اگر عادت معينى ندارد، تمامى مدت اين خونريزى تا هجده روز نفاس است و چنان‌‌چه از هيجده روز نيز بگذرد بقيه‌‌اش استحاضه يا خون جراحتى ديگر خواهد بود.