مسئله ۱۸۴

مسئله ۱۸۴

يكى از غسل‌‌هاى واجب در شريعت اسلام، غسل دادن مرده‌‌ى مسلمان است به‌‌شرط آن‌‌كه در معركه‌‌ى جهاد اسلامى كشته نشده باشد و اين در غسل‌‌هايى است كه به‌‌وجوب كفايى بر همه مسلمانان واجب است، و در صورت امكان بايستى نخست با آب صاف، و سپس با آبى كه كمى سدر داشته كه از حالت آب مطلق بيرونش نبرده، و به‌‌همين ميزان در مرتبه‌‌ى سوّم با آب كافور غسلش دهند.